کبالت

استفاده از پروکساید های آلی به تنهایی برای رزینهای پلی استر غیراشباع در دمای محیط کافی نمیباشد. زیرا تشکیل رادیکال در رزین های پلی استر غیراشباع با پروکساید های آلی در دمای محیط بسیار کند انجام میشود. از این رو برای سرعت بخشیدن به ایجاد این رادیکال از طریق پروکساید های آلی میبایست از شتاب دهنده های پلی استر استفاده کرد

کبالت ساوه

کبالت 10% ساوه مخصوص پلی استر