فیلم مایع و پودر

واکس ماده لزجی است که بحالت جامد میباشد و از مشتقات نفت تهیه شده است ابتدا قالب را خوب غبارگیری مینمائیم و سپس واکس را بصورت لایه بسیار نازک زوی قالب میمالیم و پس از ده دقیقه با یک پارچه جیر واکس را پولیش مینمائیم فویل یا پلی وینیل الکل یا فیلم مایع:

فویل به دو صورت مایع و پودر در صنعت مصرف میشودکه در ذیل کار با هر یک را شرح میدهیم :

فویل در بسته های مختلف وزنی می باشد گه گاهی پودر واست که با مقداری معین اب تهیه میشود و بصورت مایع نیز می باشد که با قلم مو بر روی سطح فالب زده میشود و باید صبر کرد تا الکل موجود در فویل مایع از بین برود فویل مایع از لحاظ سهولت کاری بهتر از نمونه پودری ان است