انواع روینگ

الیاف شیشه روینگ مجموعه ای از تعداد مشخص رشته های پیوسته است که بدون پیچ خوردگی مکانیکی دور یک قرقره استوانه ای جمع شده اند . الیاف شیشه روینگ با قابلیت توزیع و خاصیت ترشوندگی عالی برای فرآیندهای برش یا تولید موادی بامیزان الیاف کم تا متوسط مناسب می باشد