الیاف شیشه پودری و روغنی

الیافهای سوزنی:

الیاف ها متداولترین تقویت کننده در برای کامپوزیتها می باشند
الیاف عضو اصلی یک ماده کامپوزیت تقویت شده با الیاف هستند. آنها حجم قابل توجهی از کامپوزیت را اشغال میکنند و بخش بزرگی از بار وارده به یک سازه کامپوزیتی را تحمل میکنند. انتخاب صحیح در مورد مقدار، نوع و آرایش الیاف بسیار مهم است زیرا بر روی خواص زیر میتواند اثر بگذارد:
❖وزن مخصوص
❖استحکام کششی و مدول
❖استحکام فشاری و مدول
❖استحکام خستگی و مکانیزم شکست در خستگی
❖ضرایب انتقال حرارتی و الکتریکی
❖قیمت

الیاف های سوزنی به دو دسته تقسیم میشوند:

❖الیاف های پودری
❖الیاف های روغنی

تفاوت الیاف های پودری و روغنی:

این الیافها به طور کلی هر دو برای تقویت کننده در کامپوزیتها استفاده می شوند با این تفاوت که الیاف پودری از لحاظ پخش ذرات شیشه در محیط بیشتر نسبت به الیاف های روغنی هستند و قیمت پایین تری نسبت به الیاف های روغنی دارند و همچنین الیاف های روغنی اقتصادی تر از الیاف های پودری از لحاظ میزان مصرف رزین هستند

گراماژ الیاف های سوزنی:

در بازار ایران بنابر استفاده مشتریان معمولا الیاف های سوزنی با گرم های ۲۲۵ و۳۰۰و۴۵۰ استفاده میشوند که معنی این گراماژ به این ترتیب است که چنانچه در رول الیاف ۱متر باز شود به شما به عنوان مثال در الیاف ۲۲۵ گرمی به شما در ۱ متر ۲۲۵ گرم وزن میدهد%

وزن الیاف ها:

بین ۳۰ تا ۴۰ کیلو بنابر شرکت تولیدی در بازار عرضه میشود %

شرایط نگهداری:

به دور از نور خورشید و همچنین از تماس مستقیم رطوبت با الیافها جلوگیری شود و در محیطی مسقف نگهداری شوند%